Privacy policy

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 (RODO), pragniemy Państwa poinformować o sposobach przetwarzania danych personalnych osób, które odwiedzają Urząd Dobroczynności Apostolskiej lub jego stronę internetową www.elemosineria.va. Poniżej znajdą Państwo informacje o tym, w jaki sposób zbieramy, używamy i przetwarzamy dane osobowe i wszelkie inne informacje, które mogą służyć do identyfikowania lub kontaktowania się z Państwem.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych jest Urząd Dobroczynności Apostolskiej z siedzibą pod adresem: Elemosineria Apostolica, Cortile Sant’Egidio, 00120 Città del Vaticano (centrala telefoniczna: +39-06-69871100).

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Większość informacji, które gromadzimy, pochodzi bezpośrednio od Państwa: zostały one dobrowolnie dostarczone lub stały się niezbędne do świadczenia naszych usług. Urząd traktuje dane osobowe w różnoraki sposób i zgodnie z różnymi potrzebami, w celu wypełniania swoich zadań oraz dla prawidłowego funkcjonowania, rozwoju i ulepszania usług oferowanych użytkownikom.

Dane są gromadzone i przetwarzane gdy:

 • znajomość danych osobowych jest konieczna aby przygotować  Błogosławieństwa Papieskie na pergaminie;
 • znajomość danych osobowych jest konieczna, aby przekazać darowiznę na rzecz Urzędu Dobroczynności Apostolskiej;
 • wyrażona jest wyraźna zgoda na przetwarzanie danych w celach specjalnych (przesyłanie wiadomości, komunikacja);
 • są automatycznie dostarczane podczas odwiedzania witryny internetowej.

Dane wykorzystywane są w celu:

 • umożliwienia złożenia prośby o Błogosławieństwa Papieskie na pergaminie, ich przygotowania, odbioru czy wysyłki;
 • tworzenia danych statystycznych do celów wewnętrznych, do kontroli, analiz i badań, mających na celu poprawę jakości oferowanych usług.

W większości przypadków udostępnianie danych, które są wykorzystywane wyłącznie dla celów wymienionych powyżej, jest dobrowolne. Jednakże odmowa dostarczenia danych i brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie niosą z sobą niemożność zapewnienia prawidłowego świadczenia usług ze strony Urzędu Dobroczynności Apostolskiej.

RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH I CELE TEJ PROCEDURY

Gromadzone dane są przetwarzane przez personel wyraźnie upoważniony przez Urząd Dobroczynności Apostolskiej. Upoważniony personel działa na podstawie konkretnych instrukcji, zgodnie z zasadami poufności i zabezpieczenia danych oraz w odniesieniu do zadań mu powierzonych. Osoby upoważnione do przetwarzania danych, pracownicy Urzędu Dobroczynności Apostolskiej lub podmioty trzecie, odpowiedzialne za obsługę i rozwój systemów wykorzystywanych do komputerowego zarządzania danymi, mogą uzyskać informacje o tychże danych wyłącznie w celach związanych z pełnieniem ich odpowiednich funkcji.

Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą systemów komputerowych lub procedur oprogramowania, które podczas normalnej eksploatacji pozyskują dane osobowe. Transmisja tych danych jest nieodłączną częścią korzystania z protokołów komunikacji internetowej.

Przetwarzane dane osobowe dotyczą informacji, które umożliwiają stwierdzenie Państwa tożsamości, takich jak:

 • imię i nazwisko;
 • wiek i data urodzenia, data udzielanego sakramentu, rocznica przyjęcia sakramentu;
 • płeć;
 • dane logowania (nazwa użytkownika i hasło);
 • adres pocztowy;
 • numer telefonu;
 • adres e-mailowy;
 • informacje o urządzeniu łączącym (adresy IP lub nazwy domen komputerów i terminali wykorzystywane przez użytkowników, system operacyjny czy rodzaj używanej przeglądarki);
 • działania i zwyczaje związane z przeglądaniem stronic internetowych (adresy URI / URL odwiedzanych zasobów, data i godzina oraz metoda stosowana przy wejściu na serwer, rozmiar uzyskanego pliku, typ odpowiedzi udzielonej przez serwer i inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika);
 • informacje o płatności;
 • informacje związane z bezpieczeństwem (rejestrowanie obrazu przez kamery, monitoring w pomieszczeniach Urzędu Dobroczynności Apostolskiej);

Urząd Dobroczynności Apostolskiej dąży do  maksymalnego ograniczenia korzystania z tych informacji i zobowiązuje się używać ich wyłącznie do celów, dla których zostały pobrane. Tam, gdzie to możliwe, wykorzystywane są informacje, które nie identyfikują Państwa indywidualnie (na przykład, przy zbieraniu danych statystycznych na temat przeglądania naszej witryny, korzystamy z usług takich jak Google Analytics, które zapewniają anonimowość tożsamości IP).

Dane konieczne dla prawidłowego świadczenia usług Urzędu Dobroczynności Apostolskiej (na przykład informacje niezbędne do przygotowania i dostarczenia Błogosławieństw Papieskich na pergaminie) są przechowywane w formie elektronicznej i/lub papierowej.

Urząd Dobroczynności Apostolskiej zastrzega sobie prawo udostępniania danych osobowych watykańskim służbom bezpieczeństwa, ilekroć staje się to konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub ochronę osób czy mienia.

Dane związane ze świadczeniem usług internetowych są przetwarzane również w celu:

 • uzyskania informacji statystycznych na temat korzystania z usług (najczęściej odwiedzane strony, liczba osób odwiedzających w skali godzinowej lub dziennej, obszary geograficzne pochodzenia, itp.);
 • kontroli prawidłowego funkcjonowanie oferowanych usług.

ADRESACI DANYCH

Zgromadzone dane nie są rozpowszechniane ani przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji  związanych z wysyłką pergaminów, kiedy to niektóre dane są przekazywane naszemu operatorowi pocztowemu, DHL Express S.r.l., który jest podmiotem zewnętrznym, odpowiedzialnym za przetwarzanie danych.

PLIKI COOKIE I INNE SYSTEMY KONTROLI UŻYTKOWNIKÓW

Urząd Dobroczynności Apostolskiej korzysta z plików cookie sesji przeglądarki (kasowane), których używanie jest ściśle ograniczone do tego, co jest niezbędne dla bezpiecznego i efektywnego przeglądania witryny. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat rodzaju zbieranych plików cookie, można zapoznać się z naszą specjalną stroną informacyjną: Cookie Policy

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Urząd Dobroczynności Apostolskiej nie jest oficjalnie obecny na portalach społecznościowych.

OCHRONA i STRZEŻENIE DANYCH

Urząd Dobroczynności Apostolskiej zachowuje zebrane dane osobowe w sposób skrupulatny, kompletny i zaktualizowany, stosownie do ich niezbędności dla świadczenia usług, z którymi dane te są związane. Zapewniamy Państwa, że zostały podjęte wszystkie niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych od chwili ich pobrania, poprzez zastosowanie systemów informacji o ograniczonym dostępie i korzystanie z rozwiązań chronionej pamięci masowej.

PRAWA OSÓB ZAINTERESOWANYCH

W wypadkach przewidzianych, mają Państwo prawo uzyskać od Urzędu Dobroczynności Apostolskiej:

 • kopię danych osobowych lub uzyskanie dostępu do nich;
 • korektę danych osobowych niedokładnych lub niekompletnych;
 • skasowanie danych osobowych, gdy nie są już potrzebne;
 • zawieszenie dalszego przesyłania danych, na które wcześniej została wyrażona zgoda.

Prośby o kopię, dostęp, korektę, usuwanie lub ograniczanie przetwarzania danych osobowych należy składać do Urzędu Dobroczynności Apostolskiej (centrala telefoniczna: +39-06-69871100, email infopergamene@elemosineria.va lub drogą pocztową). Zaznacza się, możliwość odmowy realizacji próśb, które zostałyby uznane za zbyt małej wagi,  szkodliwe dla prywatności innych osób, trudne do spełnienia lub sprzeczne z prawem do korzystania z danych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, środowiska czy mienia.

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.