Regulamin

Ogólne warunki świadczenia usług

Art. 1 – Postanowienia ogólne

1. Użytkownik nawigujący w tym obszarze uzyskuje dostęp do Urzędu Dobroczynności Apostolskiej za pośrednictwem adresu URL: www.elemosineria.va (zwanego dalej „Urząd Dobroczynności Apostolskiej”). Przeglądanie witryny i przesłanie prośby o błogosławieństwo papieskie na pergaminie za pośrednictwem strony internetowej oznacza zaakceptowanie Ogólnych warunków świadczenia usług i Zasad ochrony danych przyjętych przez witrynę, wskazanych poniżej.

2. Niniejsze Ogólne warunki mają zastosowanie do świadczenia usług, z wyłącznym odniesieniem do działań prowadzonych na stronie przez:

Elemosineria Apostolica (Urząd Dobroczynności Apostolskiej)

Cortile Sant’Egidio

00120 Città del Vaticano

3. Użytkownik jest zobowiązany, przed skorzystaniem z usług świadczonych przez witrynę, zapoznać się z niniejszymi Ogólnymi warunkami świadczenia usług, co do których zakłada się, iż są ogólnie i jednoznacznie zaakceptowane w momencie dokonania transakcji.

4. Użytkownik jest proszony o pobranie i wydrukowanie kopii formularza zamówienia oraz niniejszych Ogólnych warunków świadczenia usług, co do których Urząd Dobroczynności Apostolskiej zastrzega sobie prawo jednostronnego modyfikowania, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia.

5. Możliwym jest korzystanie z witryny, a przez to uzyskanie dostępu do usług przez nią świadczonych, a także składanie zamówień na nie w następujących językach: włoskim, angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, portugalskim, polskim.

Artykuł 2 – Przedmiot

1. Niniejsze Ogólne warunki świadczenia usług regulują ofertę, składanie i przyjmowanie zamówień na pergaminy z błogosławieństwem papieskim przez stronę internetową Urzędu Dobroczynności Apostolskiej.

Art. 3 – Zawarcie umowy

1. Aby zawrzeć umowę o uzyskanie pergaminu z błogosławieństwem papieskim, konieczne jest wypełnienie formularza w formacie elektronicznym i przesłanie go zgodnie z odpowiednimi instrukcjami.

2. Formularz ten zawiera odniesienie do Ogólnych warunków świadczenia usług, informacje o każdej uzyskanej usłudze, dostępne sposoby płatności oraz warunki korzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

3. Przed zawarciem umowy, niezbędnym jest potwierdzenie zapoznania się z Ogólnymi warunkami świadczenia usług, w tym informacją o prawie do odstąpienia od umowy, a także o przetwarzaniu danych osobowych.

4. Umowa zostaje zawarta, gdy świadczący usługę otrzyma formularz wypełniony przez użytkownika, po sprawdzeniu poprawności danych zawartych w tymże formularzu.

5. Nabywca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów usługi od momentu zakończenia procedury składania zamówienia online. Stanie się tak po kliknięciu przycisku „Wykonaj zamówienie”, na końcu prowadzonej procedury internetowej.

6. Po zawarciu umowy, świadczący usługę zajmuje się wykonaniem zamówienia.

Art. 4 – Zarejestrowani użytkownicy

1. W chwili zakończenia procedury rejestracji użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania instrukcji zawartych na stronie i do podania swoich danych osobowych w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą.

2. Po zarejestrowaniu użytkownik otrzyma, na podany adres poczty elektronicznej, wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Potwierdzenie to należy odesłać w ciągu maksymalnie 2 dni. Po tym okresie, w przypadku braku potwierdzenia, Urząd Dobroczynności Apostolskiej zostaje zwolniony od jakiegokolwiek zobowiązania wobec użytkownika.

3. Potwierdzenie, w każdym przypadku, zwalnia Urząd Dobroczynności Apostolskiej od odpowiedzialności za dane dostarczone przez użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Urzędu Dobroczynności Apostolskiej o każdej, kiedykolwiek zaistniałej, zmianie swych danych.

4. Jeżeli użytkownik przekaże dane niedokładne lub niekompletne, lub też jeśli zaistnieją jakiekolwiek kwestie sporne zainteresowanych stron co do dokonanych płatności, Urząd Dobroczynności Apostolskiej będzie miał prawo do nie aktywowania lub zawieszenia usługi do czasu uregulowania stwierdzonych nieprawidłowości.

5. Przy okazji składania pierwszego wniosku, podczas zakładania profilu, Urząd Dobroczynności Apostolskiej przydzieli każdej osobie nazwę użytkownika i hasło dostępu. Użytkownik akceptuje tym samym, że powyższe identyfikatory stanowią system sprawdzania dostępu użytkownika do świadczonych usług i są zarazem jedynym systemem identyfikacji użytkownika, na skutek czego działania wykonane przez taki dostęp zostaną mu jednoznacznie przypisane i będą miały w stosunku do niego moc wiążącą.

6. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy swoich danych dostępowych oraz do strzeżenia ich z należytą starannością i nieprzekazywania ich, nawet tymczasowo, osobom trzecim.

Art. 5 – Metody płatności i koszty

1. Koszt usług będzie wskazywany okresowo na stronie internetowej, z wykluczeniem przypadków wystąpienia oczywistego błędu.

2. W przypadku błędu, Urząd Dobroczynności Apostolskiej powiadomi wnioskodawcę w terminie możliwie najszybszym, umożliwiając potwierdzenie zamówienia we właściwej wysokości opłaty, lub anulowanie wniosku.

3. Opłaty wskazane na stronie internetowej obejmują wszystkie lokalne kwoty podatkowe. Koszty mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Zmiany nie dotyczą zamówień, co do których zostało już wysłane potwierdzenie.

4. Po wybraniu właściwych usług zostaną one dodane do koszyka. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami nabywania, wprowadzając lub weryfikując informacje wymagane na każdym etapie procesu. Szczegóły zamówienia można zmienić przed dokonaniem płatności.

5. Koszty zamówienia można pokrywać za pomocą kart płatniczych.

Art. 6 – Dostawa

1. Pergaminy z błogosławieństwem papieskim zostaną dostarczone wnioskodawcy w ciągu 20 dni, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dokonanej na stronie internetowej transakcji.

2. Pergaminy z błogosławieństwem papieskim będą wysłane na adres podany przez użytkownika w chwili nabycia, lub będą przechowywane w siedzibie Urzędu do bezpośredniego odbioru.

3. Jeżeli dostawa nie może nastąpić z przyczyn niezależnych od którejkolwiek ze stron, wpłacona kwota zostanie użytkownikowi całkowicie zwrócona.

Art. 7 – Przeniesienie ryzyka

1. Ryzyko związane z produktami przechodzi na nabywającego od momentu dostawy. Nabycie własności produktów zachodzi w chwili dokonania pełnej zapłaty wszystkich kwot z tym związanych, w tym kosztów przesyłki, lub w momencie dostawy, jeśli ta zostałaby zrealizowana w późniejszym czasie.

Art. 8 – Gwarancja i zgodność towaru z umową

1. Urząd Dobroczynności Apostolskiej jest odpowiedzialny za wszelkiego rodzaju wady w produktach oferowanych na stronie internetowej, w tym za niezgodność artykułów zamówionych z produktami otrzymanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Niniejsza gwarancja jest ważna pod warunkiem, że wada wystąpi w ciągu 24 miesięcy od daty dostarczenia produktów i jeśli nabywca złoży formalną skargę dotyczącą defektów w ciągu maksymalnie 2 miesięcy od dnia, w którym wady zostały stwierdzone przez zainteresowanego.

3. W przypadku niezgodności, nabywca, który zawarł umowę jako odbiorca usługi, zyskuje prawo do bezpłatnego uregulowania niezgodności produktów, poprzez ich naprawę lub wymianę, lub też prawo do stosownej obniżki kosztów, wreszcie do rozwiązania umowy dotyczącej spornych przedmiotów i wynikającego z tego zwrotu uiszczonej opłaty.

4. Wszelkie koszty zwrotu wadliwych produktów będą ponoszone przez Urząd Dobroczynności Apostolskiej.

Art. 9 – Zwroty i reklamacje

1. Zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, gdy przedmiotem świadczenia jest produkt realizowany według zindywidualizowanego zamówienia, nie mogący być użytkowany przez osoby trzecie, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

2. Zawsze jednak, w celu wyjścia naprzeciw potrzebom użytkowników, Urząd Dobroczynności Apostolskiej daje możliwość zmiany decyzji, o czym można poinformować wyłącznie drogą elektroniczną pisząc pod adres recesso@elemosineria.va.  Wiadomość wraz z motywacją rezygnacji, winna być wysłana w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od złożonego zamówienia.

3. Jeżeli e-mail dotrze w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia, a przyczyny zostaną ostatecznie uznane za słuszne przez Urząd Dobroczynności Apostolskiej, sam Urząd zatroszczy się o zwrot uiszczonej kwoty.

4. Aby zgłosić błędy, co do danych lub, co do wzorów pergaminów, należy wysłać wiadomość e-mailową na adres: segnalazioni@elemosineria.va.

Art. 10 – Przetwarzanie danych

1. Dane użytkownika przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, co określono w rozdziale zawierającym stosowne informacje, zgodnie z art. 13 Rozporządzenie UE 2016/679 (Polityka prywatności).

Art. 11 – Kontakty

1. Wszelkie prośby o informacje można kierować telefonicznie pod wskazany numer, jak również pisemnie na adres pocztowy:

Elemosineria Apostolica

Cortile Sant’Egidio

00120 Città del Vaticano

(+39) 06.69873279

(+39) 06.69871100

Art. 12 – Właściwe prawo i kompetencje sądowe

1. Niniejsze Ogólne warunki świadczenia usług podlegają prawu watykańskiemu i są interpretowane na jego podstawie, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych nadrzędnych przepisów obowiązujących w kraju stałego zamieszkania użytkownika. W związku z tym interpretacja, wykonanie i rozwiązanie Ogólnych Warunków Sprzedaży podlegają wyłącznie prawu Watykanu.

2. Wszelkie spory i/lub wynikające z nich kwestie muszą być rozstrzygane w pierwszej kolejności przez kompetentną instancję jurysdykcji watykańskiej.

Warunki te zostały opracowane w dn. 13 lutego 2019 r.

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.